Betydningen av kravet til utføringen

Bustadoppføringslova § 7 (1) stiller krav til entreprenørens utføring av oppdraget. Bestemmelsen samsvarer med det gjennomgående kravet til forsvarlig utførelse på entrepriserettens område. Bestemmelsen lyder som følger:

Entreprenøren skal utføre arbeidet på fagleg godt vis og elles vareta forbrukarens interesser og omsynet til miljøet med tilbørleg omsut. Så langt tilhøva gjev grunn til det, skal entreprenøren samrå seg med eller rettleie forbrukaren.

Lagmannsretten har ved flere anledninger vurdert kvaliteten av utførselen. Dersom denne ikke er forsvarlig, vil det som oftest foreligge en magel etter bustadoppføringslova § 25. LA-2018-56117 gjaldt krav om prisavslag og dagmulkt, retten uttalte:

Det neste spørsmålet er om det foreligger mangler ved det utførte arbeidet, jf. buofl. § 25

[…]

Hva som nærmere ligger i begrepet «fagleg godt vis», fremgår av forarbeidene, NOU 1992:9 side 61:

«Kva som er fagleg god utføring, må avgjerast frå forskrifter, standarder, bransjenormer osb., og elles ut frå kva fagfolk reknar som god utføring, jf. under 2.2.2.»

Av det aksepterte tilbudet fremgår det at tilbudet er «utarbeidet ihht tegningsgrunnlag og Tek 10 er fulgt på alle punkter». Av kontraktens punkt 21 om «Særlige bestemmelser» fremgår det at «Kontrakt utarbeidet ihht tilbud.» Lagmannsretten legger derfor til grunn at det er avtalt mellom partene at arbeidet skal utføres ihht. Tek 10 (Byggteknisk forskrift).

For øvrig følger det av rettspraksis at veiledninger i Byggforsks detaljblad ikke er bindende og heller ikke kravene i NS 3420, som må vedtas av partene for å komme til anvendelse, noe som ikke er tilfelle i denne saken, Disse referansenormene kan man likevel se hen til i den grad de belyser hva som anses som faglig god utførelse, jf. LH-2015-69390.

Spørsmålet blir derfor om arbeidene er utført på faglig godt vis og om resultatet er i samsvar med offentligrettslige krav i lov eller forskrift, jf. buofl. § 25, herunder Tek 10.

Retten vurderte deretter de enkelte manglene for å se om disse var en følge av utførselen av arbeidet.

I sak LA-2015-28755 vurderte lagmannsretten krav om prisavslag for mangler ved utførelsen av arbeidet. Lagmannsretten uttalte da:

Mangelsbestemmelsen er Buofl § 25. Det foreligger en mangel dersom resultatet ikke er i samsvar med de kravene som følger av avtalen eller av reglene i lovens § 7, § 9 og § 13. Dvs. hvis arbeidet ikke er utført med god faglig standard eller ikke er i overenstemmelse med avtalt eller pålagt endrings- eller tilleggsarbeid. Mangel som entreprenøren er ansvarlig for foreligger likevel ikke dersom mangelen er forårsaket av forhold på forbrukerens side.

[…]

Det er gjort gjeldende fra TKS sin side at en del av arbeidet ble utført i sterk kulde etter press fra Erlandsen og at Erlandsen ikke ønsket overdekning mot kulden pga ekstrakostnadene. Det er videre gjort gjeldende at Erlandsen av murerne på stedet ble advart mot å gjennomføre arbeidet. Det følger av lojalitetsplikten beskrevet i Buofl § 7 første ledd, at entreprenøren har plikt til fraråding, jf Buofl § 8. Dersom TKS var av den oppfatning at værforholdene gjorde muring uten overdekning faglig uforsvarlig så skulle fraråding av muring i sterk kulde uten overdekning vært gjort tydeligere og skriftlig, ikke bare ved en muntlig diskusjon med mureren på byggeplassen. Dette er ikke tilstrekkelig til at frarådingsplikten etter Buofl § 8 kan ansees oppfylt. Dersom ansvaret for noen av de ovenfor nevnte mangler skulle vært overført til Erlandsen, må det ha vært i det minste en skriftlig redegjørelse fra entreprenørens side som tydelig beskriver risikoen og eventuelle konsekvenser. Noe slikt foreligger ikke. For øvrig er det lagmannsrettens oppfatning at det utførte arbeid uansett burde fått en bedre fagmessig utførelse selv om det ble utført i kuldeperioder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *