Prisavslag for arealsvikt

Det følger av bustadoppføringslova § 33 at dersom en mangel «ikkje blir retta i samsvar med § 32», kan forbrukeren kreve prisavslag. I saken LB-2018-65398 ble det fremsatt krav om prisavslag for arealsvikt. Lagmannsretten vurderte først om arealsvikten utgjorde en mangel, og deretter om det var reklamert innen rimelig tid. Retten presiserte at uriktige opplysninger …

Betydningen av kravet til utføringen

Bustadoppføringslova § 7 (1) stiller krav til entreprenørens utføring av oppdraget. Bestemmelsen samsvarer med det gjennomgående kravet til forsvarlig utførelse på entrepriserettens område. Bestemmelsen lyder som følger: Entreprenøren skal utføre arbeidet på fagleg godt vis og elles vareta forbrukarens interesser og omsynet til miljøet med tilbørleg omsut. Så langt tilhøva gjev grunn til det, skal entreprenøren samrå seg med …

Mangel som følge av mangelfulle opplysninger

Mangelfulle opplysninger vil kunne utgjøre en mangel etter bustadoppføringslova § 26. Bestemmelsen er sentral for å kunne sikre lojalitet og tillit mellom partene, noe som er helt sentralt for entreprisekontrakter. Bestemmelsen i bustadoppføringslova § 26 lyder som følger: Mangel ligg òg føre dersom forbrukaren før avtalen vart gjord ikkje har fått opplysningar om arbeidet, materialane …

Mangel som følge av uriktige opplysninger?

Lagmannsretten har ved flere anledninger tatt stilling til hvorvidt uriktige opplysninger i forbindelse med et entrepriseprosjekt om bustadoppføring utgjør mangel etter bustadoppføringslova §§ 25 og 27. Bustadoppføringslova § 27 er en egen bestemmelse som regulerer uriktige eller «urette» opplysninger. Den lyder som følger: Mangel ligg òg føre dersom resultatet ikkje svarer til opplysningar om eigenskapar …

Vederlaget for oppdraget

Forbrukeren skal betale det vederlaget som er avtalt. Dersom det ikke er avtalt hvilket vederlag entreprenøren har krav på, skal forbrukeren betale et vederlag som dekker «nødvendige kostnader» og et rimelig påslag, jf. bustadoppføringslova § 41 annet ledd. Lagmannsretten har behandlet en sak (LB-2014-511) hvor partene var uenige om hva som var «nødvendige kostnader». I …

Utfylling av standardkontrakter

Utgangspunktet er at næringsentreprisen ikke er lovregulert. Partene benytter standardkontrakter som detaljregulerer de fleste sidene ved oppdraget. Høyesterett har imidlertid ved flere anledninger fastslått at standardkontrakter kan utfylles gjennom relevant bakgrunnsrett. Dommen inntatt i Rt. 1978 s. 1157 gjaldt spørsmål om entreprenøren hadde rett til å avbryte arbeidet som følge av at byggherren ikke hadde …

Rett til å heve ved antesipert mislighold

Forbrukeren kan heve avtalen dersom mangelen innebærer et «vesentleg avtalebrot», jf. bustadoppføringslova § 34 første ledd første punktum. Forbrukeren kan også heve avtalen før overtakelsestidspunktet dersom det er «klårt» at ytelsen «kjem til å få ein slik mangel som nemnd i første punktum», jf. bustadoppføringslova § 34 første ledd annet punktum. I LH-2015-167184 vurderte retten …